• 【Hệ thống】 Thông báo chuyển đổi mã mạng di động 14/09/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo maý chủ bảo trì gấp 11/09/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo maý chủ bảo trì 11/09/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo hoạt động tham gia bang hội 11/09/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo maý chủ bảo trì 04/09/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo maý chủ bảo trì 27/08/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo thay đổi thời gian hoạt động ngày 26/8 24/08/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo máy chủ bảo trì 21/08/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo kết thúc Hoạt động xóa bỏ giới hạn đặt cược 17/08/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo máy chủ bảo trì 13/08/2018
test