• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 26/02/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo hoạt động đăng nhập liên tục 25/02/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo tham gia bang hội 25/02/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 19/02/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 12/02/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 29/01/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 22/01/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo xét duyệt iOS 19/01/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 15/01/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo khởi động hoạt động Vòng quay may mắn 11/01/2019
test