• 【Hệ thống】Thông báo đăng nhập Face Book bình thường trở lại 15/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi đăng nhập trò chơi bằng FB 14/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo hoạt động Vòng quay may mắn chơi lại bình thường 02/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi đăng nhập hoạt động vòng quay may mắn 01/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 28/03/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 26/03/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 19/03/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi phương thức đăng nhập 14/03/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ và trang web trò chơi bảo trì 12/03/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ và trang web trò chơi bảo trì 27/02/2019
test